A Tì

● Tiếng Phạn là “a-tì”, dịch ra Hán ngữ là “vô-gián”, có nghĩa là không xen hở, không có kẽ hở. Đó là tên của loại địa ngục đau khổ cùng cực, nơi đọa lạc của những người tạo các tội cực ác, cực nặng. Chữ “vô-gián” có 5 ý nghĩa như sau:

1) Đọa lạc tức thì (thú quả vô gián):Sau khi xả bỏ thân người thì đọa ngay xuống địa ngục này, không phải qua thân trung ấm.

2) Chịu khổ không ngưng nghỉ (thọ khổ vô gián):Suốt trong thời gian ở địa ngục này, tội nhân chịu khổ liên tục, không giây phút nào có được niềm vui.

3) Thời gian không gián đoạn (kinh thời vô gián):Chịu khổ liên tục suốt trong một kiếp, không ngưng nghỉ một khoảnh khắc nào.

4) Mạng sống vô gián (mạng vô gián):Mạng sống kéo dài suốt một kiếp để liên tục chịu khổ, không giây phút nào gián đoạn.

5) Thân hình không bị xen kẽ (hình vô gián):Địa ngục này rộng dọc ngang tám vạn do tuần, thân hình một hay nhiều tội nhân cũng đều đầy khắp, không trống hở chỗ nào. Kinh Pháp Hoa nói: Người tạo tội vô gián, sau khi mạng chung, đọa ngay xuống địa ngục A-tì, chịu khổ đủ một kiếp; mãn kiếp đó rồi, lại sinh sang địa ngục A-tì khác trong khắp mười phương thế giới, dần dà như thế cho đến vô số kiếp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.