A-xà-lê

● Skt. acarya, Pali. ac ariya, dịch nghĩa là Giáo thọ – thầy dạy đạo, đạo là giáo pháp, là Quĩ phạm. Là vị thầy có đủ phép tắc, nghi quĩ, hay chánh hạnh để dạy và sửa chữa hành vi cho đệ tử.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.