Ác Giác

● Tư tưởng, tâm niệm xấu ác như dục, sân, hại v.v… làm trở ngại việc tu tập thiền định. Sách Đại Thừa nghĩa chương, quyển 5, nói: “Cái tâm suy tưởng, gọi là giác; trái với chánh lý, gọi là ác. Song, ác giác nó có những tánh cách bất đồng với nhau nên riêng rời có tám thứ”. Sách Chỉ Quán, cuốn 5, nói: “Tám Gió ác giác, là chỗ chẳng thể vào”. Tám Gió là: lợi và suy (được hay mất sự vừa ý), hủy và dự (khen hay chê sau lưng), xưng và cơ (khen hay chê trước mặt), khổ và lạc (khổ hay vui tâm ý). Sách Đại tạng pháp số chép: “Tám điều ấy, người trong thế gian chỗ ưa, chỗ ghét, và nó hay phiến hoặc lòng người, nên gọi là gió.”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.