An Sĩ

● Tiên sinh là một vị cư sĩ nổi tiếng đời Thanh. Ông tên thật là Châu Mộng Nhan (1656-1739), người xứ Côn Sơn, tên tự là An Sĩ, hiệu là Hoài Tây Cư Sĩ. Ông thông hiểu pháp môn Tịnh Ðộ. Các trước tác của ông rất đặc sắc vì khéo dung hội những quan điểm của Nho, Ðạo, Thích để hướng dẫn quần chúng hướng về Phật Đạo, chuyên tu pháp môn Tịnh Ðộ. Các tác phẩm của ông được in chung thành một bộ mang tên là An Sĩ Toàn Thư. Bộ này gồm các tác phẩm: Văn Xương Ðế Quân Âm Chất Văn Quảng Nghĩa (giải thích rộng ý nghĩa bài Âm Chất Văn của Văn Xương Ðế Quân), Vạn Thiện Tiên Tư, Dục Hải Hồi Cuồng và Tây Quy Trực Chỉ. Cuốn Tây Quy Trực Chỉ được xem là một tác phẩm giá trị trong các văn bản Tịnh Ðộ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.