Ba La Đề Mộc Xoa Hộ

● Tức là biệt giải thoát luật nghi. Sự phòng hộ này do từ người khác mà được, có 2 loại: một là từ đại chúng, hai là từ cá nhân. Từ đại chúng mà được là giới pháp tỳ-kheo, tỳ-kheo ni và thức xoa ma na. Từ cá nhân mà được là 5 loại giới pháp là giới sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ và cận trụ (giới chỉ thọ trong một ngày một đêm, qua khỏi một ngày một đêm thì hết giới, như bát quan trai giới). Các luận sư tỳ nại da, tỳ bà sa nói có 10 trường hợp đắc giới :

1.Tự nhiên đắc đại giới, như đức Phật và các bậc độc giác;

2.Nhập chánh định tụ mà đắc đại giới, như 5 anh em Kiều Trần Như đắc được khổ pháp trí nhẫn;

3.Khi được gọi “Thiện Lai tỳ-kheo” thì đắc đại giới, như ngài Gia Xá v.v…;

4.Tín thọ đại sư mà đắc đại giới, như tôn giả Ma Ha Ca Diếp khi gặp Đức Thế Tôn liền tuyên bố : “Đây là bậc Đạo Sư của tôi”, và liền đắc giới;

5.Hỏi đáp mà đắc đại giới, như Tu Đà Di mới 7 tuổi nhưng đã khéo trả lời câu hỏi của Phật “Nhà con ở đâu?” bằng câu : “Ba Cõi không đâu là nhà” mà đắc giới;

6.Tín thọ 8 pháp bát kỉnh mà đắc đại giới, như bà Ma ha Cù đàm di;

7.Nhờ người khác đại diện mà đắc giới, như tỳ-kheo ni Đạt Ma Trần Na nhờ người khác thọ giới dùm rồi về truyền lại;

8.Thọ giới với Tăng 5 người, là trường hợp dành cho giới tử ở những nơi biên địa không có đông đảo Tăng chúng, nhưng phải có ít nhất là một vị trì luật và hiểu các pháp yết ma;

9.Thọ giới với Tăng 10 người, dành cho mọi giới tử thọ giới ở nơi đô thị có đông đảo Tỳ-kheo;

10.Nói 3 lần tam quy thì đắc giới, tuyên bố 3 lần : “Tôi xin quy y Phật, Pháp, Tăng”, đây là trường hợp thường xảy ra khi Phật chưa quy định pháp bạch tứ yết ma thọ giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.