Ba La Mật

● (Paramita) Tàu dịch có ba nghĩa: 1) Cứu cánh. 2) Đáo bỉ ngạn. 3) Độ vô cực. Danh từ Ba La Mật này là do đại hạnh của các vị Bồ Tát mà đặt tên. Chính mình thật thành đại hạnh và giáo hóa cho người đến chỗ rốt ráo nên gọi sự cứu cánh”. Nương theo đại hạnh của Bồ Tát được từ bờ sanh tử bên này tới bờ Niết Bàn bên kia

This entry was posted in . Bookmark the permalink.