Bản Giác

● (Hongaku). Cũng gọi là Thỉ giác, Bản Giác viên minh. Tính giác sẵn có, tức là bản thể thanh tịnh có đầy đủ tướng bình đẳng, lúc nào cũng hàm chứa đức sáng suốt của đại trí tuệ, xa lìa những tâm niệm sai biệt của thế tục.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.