Bảo Cái

● Cái, nghĩa là che. Bảo Cái là cái treo che trên đầu chỗ thờ Phật, hoặc chỗ ngồi của các vị Pháp Sư, Đại đức khi giảng Đạo. Dùng các thứ báu mà trang sức nên gọi là Bảo Cái.  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.