Bất Nhị

● 不二, e: non-dual. Không hai; Ý và Pháp là hai mà Bồ đề là vô tâm ý thì còn có pháp gì nữa, lìa hai bên, không chấp thường, đoạn…  nên nói là không hai. Tất cả sự lý bình đẳng nhất như, không có sai biệt đối lập.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.