Bất Thoái Chuyển

● 不退轉. Avaivarkita. Chẳng quay gót trở lại. Kêu tất cả là bất thối. Việc tu hành về Công Đức, thiện căn, trí huệ càng ngày càng phát triển, chớ không thoái thất, chỉ sự tu hành không lui sụt cho đến khi thành Phật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.