Biệt Giải Thoát

● Là tên gọi khác của “giới pháp”. Giới có thể tiêu trừ các nghiệp ác của thân miệng ý một cách riêng biệt. Các loại giới pháp như Năm Giới, Tám Giới, v.v… có thể phát sinh vô biểu sắc “thiện” ở trong thân, hợp với luật nghi (Luật nghi chỉ cho giới thể, là một loại vô biểu sắc. Do khi tu tập thiền định mà chứng được Sơ-thiền, Nhị-thiền, Tam-thiền hay Tứ-thiền, thì tự thân phát sinh ra giới thể, có khả năng phòng quấy ngăn xấu, cho nên gọi là “biệt giải thoát luật nghi)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.