Bồ Tát Di Lặc

● Đức Bồ-tát họ là Di Lặc, dịch nghĩa là Từ thị ; tên là A Dật Đa , dịch nghĩa là Vô Năng Thắng. Ngài sinh ở miền Nam nước Thiên-trúc , trong một gia đình dòng Bà-la-môn . Ngài đã nhập diệt trước đức Phật Thích Ca, sinh lên nội viện cõi trời Đâu-suất , trở thành vị Bồ-tát “một đời thành Phật” . Trong tương lai, vào tiểu kiếp thứ mười của kiếp Trụ, lúc tuổi thọ của con người giảm đến tám vạn tuổi , Ngài sẽ hạ sinh ở thế giới này, kế sau đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trở thành đức Phật chí tôn thứ năm trong Hiền kiếp .

This entry was posted in . Bookmark the permalink.