Bồ Tát Ma Ha Tát

● (Bodhisattva mahasattva). Bồ Tát dịch đại đạo tâm chúng sanh, hoặc giác hữu tình, nghĩa là bậc chúng sanh có lòng đạo lớn, và tuy giác ngộ mà còn có tình thức. Ma ha tát dịch là đại chúng sanh. Nói tóm lại, Bồ Tát Ma Ha tát là đại Bồ Tát, bậc Bồ Tát lớn trong hàng Bồ Tát.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.