Bốn Ấm

● Là thọ, tưởng, hành và thức ấm. Sắc là Tứ Đại và các pháp do Tứ Đại sanh, tức tất cả vật lý của cơ thể và ngoại cảnh. Thọ là những cảm giác của cơ thể và tâm trí. Tưởng là những liên tường hay ấn tượng. Hành là tất cả tâm sở khác ngoài hai tâm sở thọ và tưởng. Thức là tất cả tâm vương. Đây là danh sắc trong 12 Nhân Duyên.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.