Bốn Ân

● Gồm nhiều nghĩa:

1.Ân mẹ, cha, Như Lai, pháp sư thuyết pháp. (Theo kinh Chính pháp niệm).

2.Ân cha mẹ, chúng sinh, quốc vương, Tam bảo. (Theo kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán 2).

3.Ân sư trưởng, cha mẹ, quốc vương, thí chủ.

4.Ân thiên hạ, quốc vương, tôn sư, cha mẹ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.