Bốn Loài

● Caturyoni (S) Quatre états de naissance (F). Bốn Loài sinh raNoãn SanhTừ trong trứng mà nở ra và lớn lên, như chim. Thai SanhTừ trong bào thai sanh ra và lớn lên, như người, ngựa, lừa v.v… Thấp SanhTừ chỗ ẩm ướt mà sanh ra, như rắn, cá. Hóa SanhTự nhiên là hóa ra, sanh ra do sức mạnh của nghiệp, như những hồn sanh lên cõi tiên, cõi trời; hay những loài cởi lốt đổi hình, như loài bướm, loài tằm v.v…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.