Bốn Quả Thánh

● (cattāri ariya-phala): Nhờ biết cách tu tập đoạn trừ Năm ha ̣phần kiết sử và Năm thượng phần kiết sử mà người Phật tử có thể đạt được bốn quả vị thánh như sau:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.