Ca-lăng-tần-già

● 迦陵頻伽 (S: Kalaviṅka).Ca-lăng: tốt, đẹp. Tần-già: tiếng, âm thanh. Loài chim tiếng tốt, trong trẻo. Hán dịch là mỹ âm điểu, diệu thanh điểu. Chim này cư trú ở hang núi vùng Tuyết sơn, miền bắc Ấn Độ, màu giống như chim sẻ, lông cánh mịn đẹp, mỏ đỏ; chúng đã có thể hót được từ khi còn nằm trong trứng, tiếng hót trong trẻo, hòa nhã, hay tuyệt diệu, không có loài chim nào trong các cõi trời và người hót hay bằng. Trong kinh điển Phật Giáo, tiếng chim này thường được dùng để ví dụ cho âm thanh mĩ diệu của Phật và chư vị Bồ-tát.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.