Ca-lưu

● 迦留không tra thấy. Tham chiếu Bắc bản kinh Đại bát-niết-bàn, Đàm Vô Sấm dịchCa-la-ca 迦羅迦 (S: Kālaka) loại quả có màu  đen, giống trái xí muội, rất độc.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.