Ca-sa

● (Kasàya). Có nghĩa là áo nhuộm hoại-sắc, tức không thuộc vào năm màu chính: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không để chính-sắc. Y của người xuất gia được may bằng vải không thuộc năm màu chính như trên, nên gọi là “ca-sa”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.