Chân Ngã

● Chỉ cho “thần ngã”, một trong hai nguyên lí thường tồn theo chủ trương của phái Số Luận.

● Tức là bản chất chân thực, bất hoại, vĩnh cửu của mình, Tức là Tự Tánh, cũng gọi là chân như Phật tánh. Chúng ta thường nhầm lẫn chân ngã của mình với những biểu hiện tạm bợ của hình tướng nhưtên họ, Địa Vị, nghề nghiệp, danh tiếng, tài sản,… với bản chất chân chính của mình.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.