Chánh Mạng

● Samyak-Ajiva. Đời sống chơn chánh, cách sống đời trong sạch của hàng đệ tử xuất gia. Chánh Mạng là cách Hành Đạo thứ năm trong bát chánh đạo. Đệ Tử Phật thích sống thanh tịnh ba nghiệp, bằng cách thuận theo chánh pháp mà nuôi mạng sống, lìa các sinh hoạt tà. Chánh mạng là sanh sống bằng nghề nghiệp chân chánh, không làm tổn hại đến người khác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.