Chánh Niệm Tỉnh Giác

● (sati-sampajañña): Chánh niệm là đối với thân, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp phải luôn luôn tinh tấn quán vô thường, vô ngã, niết bàn, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở đời.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.