Chánh Pháp

● Giáo pháp chơn chánh do Phật dạy đúng với chân lý, dù trải qua bao nhiêu đời cũng không thay đổi. Giáo pháp hợp với chân lý. Người tư duy Chánh Pháp (Sankhata dhamman) là người thâm nhập chánh pháp, đây là người giác ngộ Tứ đế

This entry was posted in . Bookmark the permalink.