Chi Khiêm

● Là người xứ Đại Nhục Chi, sống vào cuối thế kỷ thứ ba, Ngài vốn là một vị cư sĩ có tên tự là Cung Minh (không rõ năm sinh và năm mất), theo mọi người trong bộ tộc di cư sang Đông, đến Trung Hoa, sống ở Hà Nam. Ngài thông hiểu ngôn ngữ của sáu nước Thiên Trúc, theo học với một đệ tử ngài Chi Lâu Ca Sấm là Chi Lượng. do thông hiểu các kinh điển nên được người đời tặng mỹ hiệu Trí Nang (cái túi trí huệ)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.