Chi Lâu Ca Sấm

● (Lokasema) sanh năm 147, không rõ năm mất, đôi khi còn được gọi tắt là Chi Sấm, người xứ Đại Nhục Chi (Kusana), tới kinh đô Lạc Dương vào thời Hán Hoàn Đế. Tính đến niên hiệu Trung Bình đời Hán Linh Đế, Ngài dịch được các bộ kinh Đạo Hành Bát Nhã, Ban Châu Tam Muội, A Xà Thế Vương Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và hơn hai mươi hội thuộc kinh Bảo Tích. Ngài là vị Dịch Kinh Bát Nhã sớm nhất tại Trung Hoa, chính là người đầu tiên truyền học thuyết Bát Nhã vào Trung Quốc, gây nên hứng thú nghiên cứu kinh Bát Nhã suốt thời Ngụy – Tấn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.