Chơn Ngôn Tông

● (Nh. Shingon-shu, Ph. Mantrayana).Các giáo lý và phương pháp tu tập của tông phái Phật Giáo này do Không Hải (Nh. Kukai) tức Hoằng Pháp Đại Sư (Nh. Kobo daishi), vì ông được biết nhiều hơn bằng danh hiệu này, mang từ Trung quốc về Nhật bản vào thế kỷ thứ 9. Pháp Môn tu hành của Chơn Ngôn Tông xoay quanh ba phương thức quán tưởngMandala (Hình đồ), Mantra (Chơn âm) và Mudra (Thủ ấn).  

This entry was posted in . Bookmark the permalink.