Chu Công

● Tức Chu Công Đán, em ruột của Chu Vũ vương, chú của Chu Thành vương. Sau khi Vũ vương băng, con là Thành vương được triều thần tôn lên ngôi kế vị. Vì Thành vương tuổi còn quá nhỏ, nên Chu Công được cử làm phụ chính, trông coi việc nước. Năm 1113 trước Công Nguyên (Mậu Tí), Chu Công Ðán dẹp được Vũ Canh làm phản. Tuy là vai chú của Thành vương, nhưng ông đã hết lòng trung thành với vua, tận lực giúp vua trị nước, dẹp hết các giặc loạn, sửa đổi chế độ, đặt định các quan chức ở triều đình, luật pháp nghiêm minh, chế định lễ nhạc về quan hôn tang tế, phong cấp các chư hầu…, làm cho nền văn minh Trung-hoa trở nên rực rỡ. Năm 1104 trước Công Nguyên (Bính Thân) Chu Công Ðán mất.Do công đức lớn lao đó, ông đã được các sử gia đời sau đặt vào hàng “ba vị thánh của nhà Chu” (gồm có Văn vương, Vũ vương và Chu Công)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.