Chủng Trí

● Tức nhứt thiết chủng trí của Phật. Nghĩa là trí vô phân biệt . Trí Phật biết hết thảy mọi pháp nên thường cuối lời phục nguyện có câu: nhứt thiết chúng sanh đồng thành chủng trí” (Hết thảy chúng sanh đồng đạt thành Phật trí)”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.