Chuyển Luân Thánh Vương

● Skt. Cakravartìr aja, Pali. Cakkavattin, là vị vua cai trị toàn cầu, dùng chánh pháp trị dân, cũng như người quay cho bánh xe lăn tới, chớ không trở lui về, sau danh hiệu này dùng chỉ cho đức Phật.

● Tích xưa, có vua tên Bố Sát Đà Vương, trên đầu bỗng sanh một bọc mụt, trong bọc mụt sanh ra một đứa con. Lớn lên làm Kim Luân Vương, xưng là Đảnh Sanh Vương. Đảnh Sanh Kim Luân Vương chinh phục bốn châu thiên hạ, rồi lên cung trời Đao Lợi muốn hại Đế thích để thay ngôi. Việc chẳng thành, trở về đất lại, bị bệnh chết. Đảnh Sanh Vương ấy nay là Thích Ca Phật đó.

● Tchakravartin (S). Hay Chuyển Luân Vương hay Chuyển Luân Thánh Đế hay Luân Vương, lại là bậc Thánh Vương vì pháp lý mà cai trị khắp toàn bộ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, và làm cho chánh pháp được trường tồn dài lâu ở thế gian, oai lực rất lớn, hưởng thọ phước báo rất lớn, có ngàn con, có đủ bảy báu vật, một trong số đó là bánh xe báu (bảo luân); luân có khả năng xoay tròn, bay lên hư không, đưa vua đi khắp nơi thâu phục thiên hạ. Cõi nước của vua giàu đẹp và nhân dân an lạc. Vua có bốn đức như sống lâu, không bệnh tật, dung mạo oai nghiêm, kho báu dồi dào. Ngôi Luân Vương có bốn loại: Kim, Ngân, Đồng, Thiết. Kim luân vương, cai trị bốn cõi thiên hạ; Ngân luân vương, cai trị ba cõi thiên hạ; Đồng luân vương, cai trị hai cõi thiên hạ; Thiết luân vương, cai trị chỉ một cõi Diêm-phù-đề. Ngài có 32 Tướng Tốt cũng như Phật, song ít tỏ rõ hơn. Bậc Chuyển Luân Thánh Vương khi tức vị thì có đủ bảy báu nầy:

1.Luân bảo (xe báu).

2.Tượng bảo (voi báu);

3.Mã bảo (ngựa báu).

4.Ma Ni Châu (châu báu).

5.Nữ bảo (Ngọc Nữ).

6.Chủ tạng thần (vị quan lo giữ gìn kho tàng).

7.Chủ binh thần (vị quan nắm giữ binh quyền). Ngài ngự trên xe báu (luân bảo), đi hàng phục tứ phương. Thế nên gọi là Chuyển Luân Vương.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.