Chuyển Pháp Luân

● Dhammachakkappavattana. Giáo pháp của Phật như bánh xe xoay vòng, có thể chuyển phàm thành thánh, có thể phá sạch tất cả phiền não, gọi là pháp luân. Quay bánh xe chánh pháp, tức là thuyết pháp để cứu độ chúng sanh. Pháp Luân thường chuyển huệ tâm khai, nghĩa là bành xe chánh pháp thường quay làm cho tâm hồn được sáng suốt.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.