Cực Vi

● Vi là sắc chất nhỏ nhất, thường gọi là Lân Hư Trần. Nếu chia chẻ Lân Hư Trần ra nữa thì không còn gì nữa, do vậy gọi là Lân Hư (gần với hư không). Đem vật chất chia chẻ đến khi nào không thể chia chẻ được nữa, gọi là “cực vi”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.