Cùng Tử

● Đứa con nghèo đói. Một dụ trong 7 dụ của kinh Pháp Hoa. Cả chúng sanh 3 giới tỷ như kẻ cùng tử vì chẳng có của cải bằng pháp tài công đức. Kinh Pháp Hoa phẩm Tín Giải nóiThí như người lúc tuổi còn nhỏ bỏ cha trốn đi, ở lâu nước khác. Bốn năm chục năm, đến lúc đã lớn, càng thêm cùng khổ, rong ruổi 4 phương để van xin ăn mặc… Bài thí dụ ấy, bọn 4 người giữa ông Tu Bồ Ðề… là 4 thánh Thinh Văn sau khi lãnh được công đức Ðại Thừa, mới tự nói tỷ mình như cùng tử… Kinh Lăng Nghiêm cuốn nhứt nói tỷ như cùng tử bỏ cha trốn đi. Ông Lưu Thủy giải lời sớ rằng: “Hẳn không công đức pháp tài để nuôi pháp thân huệ mạng nên gọi cùng tử!”

This entry was posted in . Bookmark the permalink.