Đà Ra Ni

● (Dharani), dịch là Tổng Trì, có ba loạimột chữ, nhiều chữ và không chữ. Vì bao gồm vô lượng pháp nên gọi là Tổng, vì giữ chứa vô lượng nghĩa nên gọi là trì. Tổng Trì có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phát sanh phước đức căn lành.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.