Đa Tài Quỷ

● Trong Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh Giảng Ký, pháp sư Văn Châu giảng như sau. Có ba loại ‘Đa Tài Quỷ’:

a.Quỷ được đồ vứt bỏ : họ thường được những thức ăn vứt bỏ khi người ta cúng tế, vì phước ít tội nhiều, ít chịu bố thí, thường bỏn xẻn, khi nào đồ vật bỏ đi mới chịu đem cho kẻ khác nên bị quả báo như vậy.

b.Quỷ được đồ mất : họ hưởng được đồ ăn bị bỏ mất, bỏ sót ở bên đường.  Nhân là vì trước kia họ có của cải, thường tham lam chấp trước, sợ bị mất nên mới chịu thí bỏ, thế nên bị quả báo như vậy.

c.Quỷ có thế lực :như Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá Già, những cảm thọ giàu có, vui vẻ giống như cõi người, cõi trời.  Họ trú trên cây cối, hang núi, hoặc ở tại linh miếu, trên hư không, hình tướng đứng thẳng, biến hóa khôn cùng, nhưng vẫn thuộc nẻo quỷ; Nhân của họ là tội phước đều tạo, nhân khổ vui lẫn lộn tạo thành

Lại có người nói : Ngạ quỷ có ba loại

a.Ngoại chướng : lúc nhìn thấy nước, giống như bị dao chắn ngang cổ không uống được.

b.Nội chướng : miệng có đuốc lửa, cổ họng như lỗ kim, không thể ăn uống

c.Vô chướng :Nhìn thấy nước sông cũng như lửa lớn, hoặc ăn phẩn uế, hoặc tự cắt thịt trên thân mình mà ăn.

Quỷ hiểu theo nghĩa rộng, quỷ thần đều bị gộp vào ngạ quỷ đạo, do họ tham chuộng ăn uống không chán đủ, tức là tâm tham không bao giờ thỏa mãn nên luôn cảm thấy đói khát

This entry was posted in . Bookmark the permalink.