Đại Thể

● Là bản thể vĩ đại (của Đại Thừa) chính là cương yếu của Đại Thừa hay nghĩa lý thù thắng của Đại Thừa. Nghĩa lý thù thắng ấy được Nhiếp luận dẫn kinh Đại Thừa A tỳ đạt ma qua 10 tiết mục : “Trong kinh Đại Thừa a tì đạt ma, trước đức Thế tôn, các vị Bồ Tát đã khéo ngộ nhập Đại Thừa, vì biểu thị Đại Thừa bản thể vĩ đại (Đại Thừa đại thể), nên nói rằng căn cứ vào Đại Thừa mà chư vị Thế tôn có 10 ngôn ngữ thù thắng nói về 10 tiết mục thù thắng : một là căn cứ của các pháp sở tri, hai là sắc thái của các pháp sở tri, ba là ngộ nhập các pháp sở tri, bốn là nhân quả của sự ngộ nhập ấy, năm là sự tu tập về nhân quả ấy, sáu là giới tăng thượng trong sự tu tập, bảy là định tăng thượng trong sự tu tập, tám là tuệ tăng thượng trong sự tu tập, chín là đoạn đức của sự tu tập, mười là trí đức của sự tu tập.” (H.T Thích Trí Quang dịch)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.