Ðạo Tràng

● Là chỗ của đức Phật thành đạo như: tòa Kim Cang; hoặc chỗ cúng dường đức Phật, chỗ tu tập ngồi thiền, nơi chùa chiền cho đến những hạnh Pháp tu hành đắc đạo như trực tâm, thâm tâm v.v… cũng gọi là Ðạo Tràng. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.