Đạo Xước

● (562-645) là một vị cao tăng Tịnh Độ, Tổ thứ hai tông Tịnh Độ Trung Quốc, người huyện Vấn Thủy, Tinh Châu (nay thuộc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây), có thuyết nói Sư là người Tấn Dương, thường được gọi là Tây Hà thiền sư. Sư kế thừa tư tưởng của ngài Đàm Loan, được coi là người có công khai phá tông Tịnh Độ đầu đời Tùy-Đường.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.