Đâu-suất

● Trong chánh văn tác giả dùng Đổ-sử, là cõi trời Tri Túc, Tịnh Độ của Bồ-tát Di-Lặc, nó có nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi Bồ-tát Di-Lặc thường thuyết pháp, còn ngoại viện là nơi thiên chúng hưởng thọ dục lạc, khó được nghe pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.