Đề Bà

● Aryadeva (hay Kànadeva) theo truyền thuyết là học trò của Long Thụ (Nàgàrjuna), được truyền thống Thiền lập làm tổ thứ mười lăm. Về Aryàdeva xin xem P.L.Vaidya  Études sur Aryadeva et son Catuhsataka. Paris, 1923.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.