Dị Thục

● (thức) là tên gọi khác của thức A lại da. Thức thứ tám này có 3 tên gọi như:

– Từ Địa Vị phàm phu đến hết đệ thất địa gọi là tàng thức,

– Từ địa thứ tám đến Đẳng Giác gọi là Dị Thục thức,

– Đến quả vị Phật thì gọi là “vô cấu thức” (thức không cấu nhiễm) hay “Bạch tịnh thức”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.