Địa Ngục Vô Gián

● Cũng gọi là địa ngục A tỳ, do phiên âm tiếng Phạn là Avỵci. Địa ngục thứ tám trong tám địa ngục nóng, nằm dưới lòng đất Nam Thiệm-bộ châu, cách·mặt đất 20.000 Do-tuần, sâu rộng cũng 20.000 Do-tuần.

Vì những tội nhân chịu hành hình trong ngục ấy không có một phút giây nào được tạm gián đoạn, nên gọi là Vô gián. Người tạo năm thứ tội hay một trong năm tội như trên, quyết đọa địa ngục mà dự hành hạ không dừng. Vô gián có năm nghĩa:

  1. Thú quả vô gián: sau khi mạng chung thì đọa thẳng vào mà không qua thân trung ấm;
  2. Thụ khổ vô gián: thụ khổ liên tục;
  3. Thời vô gián: trong thời gian một kiếp tương tục không gián đoạn;
  4. Mạng vô gián: thọ mạng không gián đoạn trong một kiếp;
  5. Thân hình vô gián: thân hình người tội đầy chật trong ngục, không có khoảng cách.

Có năm điều:

  1. Chịu khổ đêm ngày cho đến nhiều kiếp không lúc nào dứt.
  2. Một người cũng chật, nhiều người cũng chật.
  3. Khí cụ hành tội nhiều loại ghê gớm, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa hành hạ tội nhân.
  4. Chẳng kể đàn ông, chẳng luận đàn bà, Trời, rồng, thần, quỷ, Mường mán, giàu, nghèo, Tội hành nghiệp cam phải đồng chịu quả.
  5. Từ khi mới vào đến trăm ngàn kiếp, một ngày một đêm muôn lần chết, muôn lần sống, cầu mong một niệm tạm dừng chẳng được, trừ khi nghiệp mãn mới được chuyển kiếp. Bởi lẽ triền miên, nên gọi là vô gián. Ta nên lưu ý, tất cả hành tướng ấy đều do tâm biến hiện ra cả.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.