Địa Tạng

● (Nh. Jizo, Ph. Kshitigarbha). Vị Bồ-tát từ ái này là một hình ảnh được yêu mến nhiều trong Phật Giáo Nhật bản. Ở mức độ phổ thông, Địa Tạng không chỉ là người đặc biệt bảo vệ trẻ em mà còn là một cố vấn dẫn dắt những ai đang bị nguy hiểm vì lạc đường. Những pho tượng bằng đá, tay cầm tích trượng, đầu cạo trọc, có thể nhìn thấy ở các ngả ba ngả tư đường hay ở chỗ đã có một đứa bé chịu một cái chết không tự nhiên [chết oan, chết yểu]. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.