Diêm-phù-đề

● 閻浮提, Skt. Jambudvìpa, Pali. Jambudìpa. Tên gọi đầy đủ là Diêm-phù-na-đề, Jambu là tên cây, dịch nghĩa là “tinh kim”, vì dưới cây này có vàng nên gọi tên cây như thế, dvìpa dịch là châu. Cách dịch Phạn-Hán: Diêm-phù châu, Thiệm-bộ châu (Lãnh thổ Ấn Ðộ thời xưa, về sau chỉ cho thế giới nhân gian ). là một cõi đất rộng bảy ngàn Do-tuần.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.