Diện Môn

● 面門 (S: mukha). Có ba cách hiểu: Một là miệng, hai là toàn bộ khuôn mặt, ba là khoảng giữa mũi và miệng. Cách hiểu thứ nhất căn cứ theo kinh Hoa Nghiêm bản dịch đời Đường (sách Thám Huyền Ký): “Tức ư Diện Môn chúng xỉ chi gian, phóng Phật Sát vi trần số quang minh” (Từ nơi răng trong miệng, tỏa ra quang minh nhiều như số vi trần trong một cõi Phật). Cách hiểu thứ hai phổ biến nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.