Diệt Tận Định

● 滅盡 e: samadhi of extinction, Nirodbasamapatti. Có 2 thứ:

1) Là cõi trời tứ không, đã diệt hết tất cả vọng tưởng nhưng chưa tận gốc, còn chấp A Lại Da Thức là ngã, chưa ra khỏi luân hồi.

2) Cũng gọi Diệt thọ tưởng định: nghĩa là diệt hết 6 thức tâm vương và tâm sở không còn khởi hiện hạnh. Hàng nhị thừa từ quả thứ ba sắp lên, tạm tưởng nhập Niết Bàn thời nhập định này. Đã dứt hết kiến hoặc và tư hoặc của tam giới, chẳng còn nhân-ngã nên được ra khỏi luân hồi, thuộc về thánh quả chớ chẳng phải như vô tâm định của ngoại đạo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.