Điều Ngự

● Một trong mười hiệu của Phật Thích Ca. Điều là điều phục, điều khiển, ngự là đón ngăn, dằn dẹp; chúng sinh mê muội điên đảo ví như voi điên ngựa dữ. Phật ví như ông nài hay người kỵ mã giỏi, có thể điều khiển mà khiến voi ngựa kia trở nên hiền hòa, không còn hung hăng, ngông cuồng nữa. Lại, Phật khi tu nhơn đã điều hòa các điều lành, ngăn đón các điều dữ, nên khi thành quả Phật được danh hiệu là Điều Ngự.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.