Đoạn Âm

● “âm” ở đây là âm hành, là bộ phận sinh dục nam. Dương vật có động đều là do vọng tâm khởi lên. Nếu tâm được yên lặng, dương vật cũng nguội lạnh theo. Cho nên tâm ví như người cai quản, dương vật chỉ như người làm theo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.