Du Già Sư Ðịa Luận Thích

● Là một quyển luận mang số 1580 trong Ðại chính Tân Tu Ðại Tạng Kinh. Du Già (Yoga), có nghĩa là “tương ứng”. Tương ứng có 5 nghĩa:

1) Tương ứng với cảnh: không trái với tự tính các pháp.

2) Tương ứng với hành: ứng hợp với sự song hành cả định và tuệ.

3) Tương ứng với lý: an lập cũng như phi an lập về chân lý của tục đế và chân đế.

4) Tương ứng với quả: chứng được quả vô thượng bồ đề.

5) Tương ứng với bệnh và thuốc: chứng được đạo quả trọn vẹn, ứng hợp với việc lợi sinh cứu vật, theo cảm cơ của chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc. Du Già nơi đây phần nhiều tương ứng với pháp, tức là tương ứng với lý.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.