Dục Trần

● Dục là ngũ dục; tài, sắc, danh, thực, thụy tức là của cải, sắc, đẹp, danh vọng, ăn uống, ngũ nghỉ. Chúng sinh bị năm món dục ấy hằng làm nhơ nhớp thân tâm như bụi nhơ, nên gọi là trần. Như vậy, dục trần là nói mọi giác quan đều thỏa thích, cảm thấy hay ho và hữu ích.Trong Luận Trí Độ quyển thứ 17 nói; Thiền định là nước thanh tịnh, hay rửa sạch các dục trần.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.